Kaszmir

201 tekstów – auto­rem jest Kaszmir.

Coś zwykłego może stać się czymś niez­wykłym... Wys­tar­czy umiejętnie to pokazać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2012, 20:22

Wiosną dusze od­najdują swoją drugą połówkę, tą za­gubioną w realiach codzien­ności,tą która szu­ka swo­jego miej­sca, tą która po­nad wszys­tko prag­nie być kocha­na, prag­nie uszczęśli­wiać i być uszczęśli­wioną. Od­najdę kiedyś taką? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2012, 19:33

Uczę się żyć z włas­ny­mi słabościami, jak na ra­zie mi kom­plet­nie nie wychodzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 kwietnia 2012, 11:45

I życie toczy się da­lej. Nie ma cza­su na przys­ta­nek, na złapa­nie tchu przy codzien­ny dość szyb­kim ma­rato­nie. Pot­knięcia na wy­bois­tej drodze to nor­malka, nau­czyć się tyl­ko trze­ba wstać w pod­niesioną głową i nie do­puścić do zdar­cia so­bie ko­lan ko­jel­ny raz. Bo im cześciej to się zdarza tym bar­dziej bo­li. Cza­sem ten ból jest nie do zniesienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 kwietnia 2012, 14:02

Księżyc w pełno pot­ra­fi zdu­miewać, gdy czar­ne noc­ne niebo zos­ta­je rozświet­lo­ne, a Ty stojąc w je­go świet­le zda­jesz so­bie nag­le sprawę, że jes­teś w sa­mym cen­trum cze­goś istotnego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 września 2011, 22:25

Spójrz na świat jak­byś go widział pier­wszy raz... Spójrz w słońce, poczuj ciepły je­go do­tyk na skórze, otul się spo­kojem i cze­kaj aż na­dej­dzie przeznaczenie... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 sierpnia 2011, 22:09

Nig­dy nie zro­zumiem snów, ich przesłania, tych opo­wieści nie wiado­mo skąd, nie wiado­mo dlacze­go... ale lu­bię śnić,noc bez sen­nej opo­wieści nie jest do końca snem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 kwietnia 2011, 20:53

Codzien­nie za­pisuję ko­lejną stronę w swoim pa­miętni­ku życia... Codzien­nie jest to jed­no , dwa lub niez­liczo­na ilość zdań... Codzien­nie wielok­ropki i prze­cin­ki wśród zdarzeń te­raźniej­szości... Krop­ki za­kończo­nych i bez­powrot­nych wy­darzeń... baj­ko­we, kry­minal­ne his­to­rie bez za­kończe­nia... 22 roz­dział zo­bojętnienia, strachu i mil­cze­nia... bez­powrot­ne chwi­le za­war­te w słowach... Czy chce ktoś czy­tać dalej? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 marca 2011, 20:55

Na­cie­sze me zmęczo­ne już dziś ciało i będę się de­lek­to­wać tym soczys­tym sma­kiem trus­ka­wek, czuję ten po­wiem la­ta, te pro­mienie słońca na moich ra­mionach, ten lek­ki wiate­rek wie­czo­rową porą, gdy wraz z zacho­dem słońca żeg­nam od­chodzący w przeszłość dzień, jes­tem nadzieją prze­siąknięta i wierzę w lep­sze jut­ro, z czystą kartą podążę drogą życia, przez autos­tradę niepo­wodzeń...będę się pod­no­sić za każdym ra­zem gdy upadnę... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 marca 2011, 11:33

Nie było by dzi­siaj gdy­by nie było wczoraj... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2011, 18:55

Kaszmir

Kocham muzykę, uwielbiam fotografować, Czasem napiszę coś sensownego...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kaszmir

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność